Duben 2012

král Václav IV. Lucemburský (žil 1361-1419) (vládl 1378-1419)

23. dubna 2012 v 18:28 | Mirek |  Historie českých zemí
26. 2 1361 se narodil v Norimberku v Německu. 15.6 1363 byl korunován českým králem. Byl tvrdě vychováván, čímž se připravoal ke státnickým povinnostem. Oženil se s Johanou Bavorskou 29.9. 1370 v Norimberku. 10.6. 1376 byl zvolen římským králem v Cáchách. Po tragické smrti Johany Bavorské (pes ji na Karlštejně prokousl hrdlo) se Václav oženil s její setřenicí Žofií Bavorskou. Václavova vláda byla hodnocena záporně s porovnáním vlády jeho otce Karla IV. Roku 1380 se do Čech dostává morová epidemie=začátek ekonomické deprese. Složitá mezinárodní situace Václav IV. měl spory s arcibiskupem Janem Nepomukem.

Kulminace sporu
 • Konflikt s arcibiskupem a králem ohledně Kladrubského opata
 • Král nechává mučit arcibiskupovi úředníky
 • Generální vikář Jan z Nepomuku následkům mučení podlehne

Konflikty Václava IV. se šlechtou
 • Počátek 90.let -formování domácí šlechtické opozice
 • 1394-panská jednota (Vítkovci, páni z Dubé, z Rýmberka, z Michalovic)
 • v letech 1394-1402 vystupuje šlechta proti králi
 • 1394-1. zajetí krále, internace
 • 1402-2. zajetí krále, Vídeň
 • 1396-zavraždění 4 členů královské rady na Karlštejně
 • Panská jednota nacházela oporu v dalších členech rodu Lucemburků
 • Václav se nechával obklopovat nižší šlechtou, protože v nich neviděl takové riziko jako u vyšší šlechty, čímž dělal pravý opak oproti svému otci Karlu IV., který se obklopoval vyšší šlechtou poněvadž v nich viděl chytré a vzdělané lidi


Byzantská kultura a vzdělanost

15. dubna 2012 v 10:50 | Mirek |  Byzantská říše
Pokud jde o kulturu a vzdělanost, byzantské říši se na počátku středověku nevyrovnala žádná jiná evropská říše. Za císaře Justiniána vyrostly především v jejím hlavním městě výstavné chrámy a paláce zdobené mozaikami, obrazy a sochami s náboženskými výjevy. Byzantští stavitelé a umělci měli vzor v řeckém a římském stavitelském umění. Císař Justinián osobně dohlížel na stavbu chrámu Hagia Sofia, v překladu je to chrám Boží moudrosti, která byla hotova neskutečně rychle-za pouhých šest let. Byzantská kultura ovlivnila velkou část Evropy, hlavně země, do nichž Byzance šířila křesťanství. Byzantští kněží sem přicházely hlásat novou křesťanskou víru. Týkalo se to zemí obývaných Slovany-zejména Velké Moravy, Bulharska a Kyjevské Rusi.
Hagia Sofia
Císař Justinián dává pokyny jednomu ze svých architektů

Vláda císaře Justiniána

15. dubna 2012 v 10:27 | Mirek |  Byzantská říše
Byzantští císařové se snažili obnovit římskou říši v celé její původní velikosti. V 6.stol. o to usiloval i císař Justinián I. (vládl 527-565). Jeho vojsko dobylo celé Středozemní moře-Severní Afriku, Sicílii, Apeninský poloostrov a část Pyrenejského poloostrova. Tak veliká říše musela bedlivě chránit své hranice. K tomu potřebovala mnoho peněz na vydržování armády. Císař je získával zvyšováním daní. To se lidem nelíbilo a několikrát se vzbouřili.

Karel IV. Lucemburský (žil 1316-1378) (vládl 1346-1378)

9. dubna 2012 v 19:10 | Mirek |  Historie českých zemí
Byl synem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Vychováván byl na francouzském dvoře, učil se dvornímu ceremoniálu a francoužštině. Původním jménem byl Václav, jméno Karel získal při biřmování ve Francii. Do Čech se vrátil se svou první manželkou a získal titul markrabě moravský. Účastnil se nepokojů v Itálii. Zajímal se o špatný stav českého království a účastnil se bitvy u Kresčaku, kde byl zraněn.
Karlovi ženy:
1)Blanka z Valois
(1316-1348)
-dcera Karla z Valois a Mahauť z Chattilonu

2)Anna Falcká
(1329-1353)
-dcera Rudolfa II. Rýnského a Anny Korutanské

3)Anna Svídnická
(1339-1362)
-dcera Jindřicha II. Svídnického a Kateřiny Uherské

4)Alžběta Pomořanská
(1346-1393)
-dcera Bogislava V. Pomořanského a Alžběty Piastovny

Karel byl roku 1346 prohlášen českým králem. V roce 1355 prohlášen za římského císaře. Za jeho vlády dochází k hospodářskému, ekonomickému a obchodnímu rozkvětu. Založil: Nové město Pražské, Karlštejn, Karlovu universitu(1347/1348), nechal upravit katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Hladovou zeď a Kamenný(Karlův) most. Karel se obklopoval vyšší šlechtou, z jejich řad vybíral rádce. Je autorem vlastního životopisu Vita Caroli, který je psán v latině. V roce 1378 Karel navštívil Francii se svým synem Václavem, kde se zabíval ekonomickými a hospodářskými záležitostmi ve francouzské universitě v Sorbonně. Navštívil příbuzné francouzského krále a různé myslitele tehdejší doby, po příjezdu do čech stejného roku umírá.

Jan I. Lucemburský (žil 1296-1346) (vládl 1310-1346)

9. dubna 2012 v 12:44 | Mirek |  Historie českých zemí
Jan byl synem Jindřicha VII. Lucemburského a Markéty Brabantské. Byl ženat s dcerou Václava II. Eliškou 1.9. 1310, Špýr, Německo, katedrála sv. Štěpána a pany Marie, oddávající byl Petr z Aspeltu. V roce 1310 vjel do Prahy s vojskem a Jindřich Korutanský uprchl. V roce 1311 byl korunován v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, korunoval ho arcibiskup Jan z Aspeltu. Jan vydával inaugurační diplomy -Čechy 1310, Morava 1311
1) zachování stavovských svobod
2)o celkové dani rozhoduje zemský sněm
3)v úřadech pracují češi
Jan nebyl příliš oblíbený mezi českou šlechtou, byl přezdíván král cizinec nebo také král diplomat, zajímal se o zahraniční politiku, byl rytířem své doby, miloval turnaje a účastnil se několika válek a bitev. K českému státu připojil Chebsko, velkou část Slezska a horní Lužici. Padl v bitvě u Kresčaku ve stoleté válce v roce 1346.
1)manželka-Eliška Přemyslovna
2)manželka-Beatrix Bourbonská
potomci:
1)Markéta Lucemurská
2)Karel Lucemburský
3)Jitka Lucemburská
4)Jan Jindřich Lucemburský
Lucemburkové-rod a jeho historie

8. dubna 2012 v 21:58 | Mirek |  Historie českých zemí
Kořeny sahají až do 9.stol. Rodovím sídlem se stal hrad Lucilinburg. Podle spisu Jana z Arrasu odvozovali svůj původ od bájné víly Meluzíny. Skutečnou zakladatelkou rodu byla však hraběnka Ermesinda Lucemburská (1186-1247). Ermesinda se provdala za Walramem Limburským (od tohoto sňatku se rod nazívá Lucembursko-limburký).
Znak Lucemburků
Ermesinda Lucemburská

Bájná pramáti Lucemburků

8. dubna 2012 v 21:50 | Mirek |  Historie českých zemí
Bájnou zakladatelkou rodu Lucemburků byla Meluzína. Bylo vytvořeno dílo, které popisuje vznik tohoto rodu-starofrancouzská kronika o bájné víle Meluzíně, kterou si Lucemburkové objednali (chtěli být výjmeční a ukázat že mají mytologickou a bájnou postavu v rodokmenu). Autorem tohoto díla je Jan z Aspeltu (počátek 14.stol.).

Pověst o vzniku rodu Lucemburků
Jednoho dne jel Roladn lesem do svého hradu. Po cestě narazil na ženu jménem Meluzína. Okamžitě se do ní zamiloval a brzy byla svatba. Ona však měla jednu podmínku, každou středu chtěla být sama, nikým nerušená ve svých lázních. Roland to povolil. Tak to probíhalo několit měsíců až se Rolandův bratr začal ptát: Proč jí to stále trpí, a že by se tam měl kouknout. Bratr Rolanda nabádal několik dní. Až Roland povolil. Vyvrtal do dvěří lázní, počkal až tam Meluzína vleze a pozoroval co se tam děje. Uviděl něco nečekanáho. Jeho žena Byla od pasu nahoru žena a od pasu dolů drak. Meluzína si toho všimla a okamžitě ulétla. Roland ji už nikdy nespatřil.

Říká se že, když někdo ve snu uvidí Meluzínu znamená to že je z rodu Lucemburků a že někdo z Lucemburků zemře.

Události let 1306-1310

8. dubna 2012 v 21:33 | Mirek |  Historie českých zemí
1)smrt Václava III.=vymření královské dynastie Přemyslovců po meči
2)zůstávají pouze princezny
-Eliška Přemyslovna

-Anna Přemyslovna-1305-provdána za Jindřicha Korutanského (uplatňují dědičnost na královský trůn)
Jindřich nebyl nikdy oficiálně korunován, i když byl prohlášen českým králem. Jindřich byl vystřídán Rudolfem I. Habsburským, který již v roce 1307 umírá. Po jeho smrti se vrací Jindřich a díky sňatku Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského je Jindřich vypráskán z Prahy a Jan se stává českým králem.

král Václav III. Přemyslovec (žil 1271-1306) (vládl 1305-1306)

4. dubna 2012 v 21:21 | Mirek |  Historie českých zemí
Václav III. byl synem Václava II. Jeho manželkou byla Viola Těšínská. Vlády se ujal v 16 letech. Brzy zjistil že vláda v Polsku a Uhrách je neslučitelná, a proto zvolil vládu v Polsku. V Polsku se místní šlechtici pokoušeli o rebelii, proto Václav odjíždí do Polska, ale 4.srpna 1306 je v Olomouci zavražděn. V roce 1306 vymírá královská dynastie a v roce 1521 vymírají Přemyslovci jako rod tzv. Opavskou linií.

král Václav II. Přemyslovec (žil 1271-1305) (vládl 1283-1305)

4. dubna 2012 v 21:12 | Mirek |  Historie českých zemí
Manželky:
Guta Habsburská
Eliška Rejčka

Václav II. byl za svého dětství vězněn svým nevlastním otcem Závišem z Falkenštejna. Po dvanáctém roku usedá Václav na trůn a Záviš je popraven. Za vlády Václava dochází k těžbě stříbra (Kutná hora). Byla založena mincovna ve Vlašském dvoře (ražba začíná od roku 1300-pražský groš). V roce 1300 získal Polskou korunu a v roce 1301 získal Uherskou korunu, kterou nechal svému synovi Václavu III.


Pražský groš