Květen 2012

Poddaný

30. května 2012 v 21:01 | Mirek |  Středověk
Poddaný měl povinnost vůči vrchnosti, státu a církvy. Nejstarší povinností byl ourok, který původně převládal . Další povinností byla robota, která byla zpočátku okrajová. Poté to byly naturálie.

Kněz (duchovní)

30. května 2012 v 20:56 | Mirek |  Středověk
Kněz je oprávněn a povolán, konat pravidelní bohoslužby. V křesťanských církví sloužit svátostmi . Kněží je celoživotní povolání, které vyžaduje přípravu, zvláštní pověření a svěcení a často odlišný způsob života.

Šlechtic (stav panský)

30. května 2012 v 20:52 | Mirek |  Středověk
Šlechtic má právní výsady a privilegia. Příslušnost vychází z rodového principu (povýšení do šlechtického stavu, manželský původ po šlechtickém otci). Šlechta patří k vládnoucí vrstvě ve feudální společnosti.

Rytíř (stav panský)

30. května 2012 v 20:43 | Mirek |  Středověk
Rytíř je označení pro středověkého bojovníka. Rytíř se obvykle oblékal do těžké zbroje, jež se skládala z přilby, brnění, a štítu. Jeho hlavní zbraní byl meč a dlouhé kopí, mimo to se často používaly zbraně jako sekera, kladivo či palcát.

Vlastnosti středověkého rytíře
-chytrý
-chrabrý
-věrný
-oddaný
-hrdinský

Rytíři často vystupují ve středověkých dílech (např. Tristan a Izolda, Pídeň o Cidovi, král Artuš)=díla patří do tzv. hrdinské EPIKY.

Středověká společnost (od 9.stol.-12.stol.)

30. května 2012 v 20:37 | Mirek |  Středověk


Rozdělení středověké společnosti
1)Stav panský, rytířský, nížší šlechta, vyšší šlechta
2)Duchovní
3)Rolníci

Rytíři Rolníci Šlechta


Románský sloh

30. května 2012 v 20:27 | Mirek |  Středověk
Románská kultura se ve středověku objevuje v Evropě v 11.-13. stol.

Typycké stavby:
-bazilika (bazilika sv. Jiří)
-rotunda (rotunda sv. Martina)
-románské hrady

Typycké znaky:
1)silné a mohutné zdivo
2)kameny vestavené do kvádru
3)půlkruhový oblouk

Objevují se silné sloupy, které jsou podepřeny klenbami. V rámci interiéru se objevují fresky a sochy.

Románská literatura
Texty jsou psány v latině, později ve staroslověnštině. Texty byli tvořeny kněžími a mnichy např. Kosmova kronika.

bazilika sv. Jiří rotunda sv. Martina Kosmova kronika
Románský oblouk

Čeští vládci po husitské revoluci-

22. května 2012 v 19:12 | Mirek |  Historie českých zemí


1)Albrecht Habsburský
-český a uherský král
-král Svaté říše římské
2)Ladislav Pohrobek (Albrechtův syn)
-český a uherský král

3)Jiří z Poděbrad
-zemský správce
-český král 1458-1471

Co se husitskou revolucí změnilo

21. května 2012 v 18:18 | Mirek |  Historie českých zemí
Panský-vysoká šlechta
Stavy Rytířský-nižší šlechta(rytíři, zemnaé)
Městský-zástupci královských měst7


-stavové byly členy zemských sněmů
-církev ztratila z velké části majetek a moc
-většina klášterů a kostelů byla husity vydrancována
-upadlo hospodářství, kultura i vzdělání
-husitství zpřetrhalo vztahy Českého království k okolnímu světu
-husitství bylo prvním pokusem o spravedlivé uspořádání společnosti v Evropě
-ve větší míře se začal použíat český jazyk

Jihlavská kompaktáta

21. května 2012 v 17:28 | Mirek |  Historie českých zemí
Po dvou letech bitvy u Lipan 5.července 1436 byla v Jihlavě vyhlášena dohoda mezi husity a Basilejským koncilem(jihlavská kompaktáta). Tato dohoda ukončila husitskou revoluci. Husité poté uznali Zikmunda Lucemburského českým králem. Zikmund však rok poté zemřel.

Boj s panskou jednotou

21. května 2012 v 17:22 | Mirek |  Historie českých zemí
Proti radikálním husitům, kteří své vojsko nerozpustilo, se umírněnější husité spojili s panskou jednotou. Dne 30.května 1434 došlo k bitvě u Lipan. Radikální husité byli poraženi a Prokop Holý byl zabit v boji. Tato bitva však neukončila husitství v Čechách. Jednání v Basileji ještě stále pokračovalo.
bitva u Lipan