Říjen 2012

Hannibal Barkas (247-182př.n.l.)

28. října 2012 v 12:16 | Mirek |  Nepřátelé Říma
Hannibal je největší postavou druhé punské války. Dobyl město Saguntum ve Španělsku a pokračoval dále do Itálie. Protože Římané kontrolovali všechny všechny námořní cesty, vydal se Hannibal s 37 slony a 35 000 muži na pochod přes Pyreneje a Alpy. Navzdory těžkým ztrátám pak dosáhl na území Itálie několika skvělých vízezství. Osudnou se mu pak stala bitva u Zamy v severní Africe. Kartágo bylo následně zničeno a Hannibal uprchl do Sýrie, kde následně spáchal sebevraždu.

Sargon II. (vládl 721-705př.n.l.)

28. října 2012 v 10:48 | Mirek |  Mezopotámie
Sargon nastoupil na trůn za podezřelých okolností. Měl zřejmě prsty v sesazení svého bratra a předchůce Salmanassara V. Sargon konsolidoval územní zisky svého otce Tiglatpilesara III. v Babylónii a ve Středomoří a dále expandoval do Íránu a také do Anatolie. S početnou pracovní silou takřka ze všech oblastí Blízkého a Středního východu, tuhou disciplínou a vysokými daněmi se mu podařilo vybudovat nové sídelní město, zvané Sargonova pevnost Chúrsábát (Dúr-Šarrukén) v srdci Asýrie. Tamní paláce a chrámy svědčí o vyspělém architektonickém umění.

Městské státy a říše

27. října 2012 v 14:11 | Mirek |  Mezopotámie
Kolem roku 3000př.n.l. vstoupila Mezopotámie do období, které nazýváme raně dynastickým. Trvalo sedm století. Rozvoj civilizace byl záležitostí hlavně jižních městských států. Tato oblast se podle sumerského jazyka, kterým se zde mluvilo, tradičně nazývána Sumer. Tehdejší mezopotámské dějiny byly jednoduché: města a městské státy, často propojené obchodními i diplomatickými vazbami, existovaly vedle sebe v míru anebo spolu válčily, vznikaly a zanikaly. Některé městské státy a městské královské dynastie( Ur, Uruk, Kiš, Akkad) získlay kontrolu nad ostaními, třebaže předtím samy mnohdy byly ovládány zase někým dalším. Tyto skutečnosti kontrastují s Egyptem, kde se postupně formoval centralizovaný stát. Daleko více se tato situace podobala pozdějšímu Řecku a tamním městských států. Mezi velká města 3.tisíciletí patřil Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, Eridu, Ebla a Mari. Ve 24. století př.n.l. sjednotil jižní oblasti král Lugalzagezi z Ummy. Dále na západě se Akkad stal základnou dynastie, kterou založil Sargon Akkadský. Akkad expandoval do Středomoří a do Anatolie. Akkadský jazyk se záhy stal jazykem úředních dokumentů a diplomacie. Tím zůstal po mnoho následujících století.

Attila (406-453n.l.)

27. října 2012 v 13:46 | Mirek |  Nepřátelé Říma
Známí mezi těmi, kteří se ho obávali jako ´´bič boží´´, stal se Attila v roce 443 jediným vládcem Hunů. Spolu s válečníky ostatních barbarských národů vedl své jezdce v nájezdech, které pronikaly hluboko do území římské říše. Vícem než dobyvatelem byl nájezdníkem, jehož záměrem bylo plenit a ničit.

Vercingetorix (82 př. n. l. – 46 př. n. l.)

27. října 2012 v 13:43 | Mirek |  Nepřátelé Říma
Arvenský vládce Vercingetorix sjednotil válečníky ze střední a západní Galie v disciplinovanou armádu, která se silou vůle vyrovnala Římanům. Při napadání římských legií, při němž využívala taktiku spálené země i útoky ze zálohy, dokázal zužitkovat svoji lepší znalost terénu. Jeho čestná kapitulace u Alesia byla odměněna ponížením ze strany Římanů, kteří jej při oslavě Caesarova vítězství vedli Římem v řetězech a po šesti letech vězení popravili.

Arvernové

26. října 2012 v 15:11 | Mirek |  Keltové
Jeden z nejmocnějších keltských kmenů žijících ve střední Francii. Jejich hlavním hradištěm byla Gergovie. Z tohoto kmene pocházel král Luern. Dalším slavným Arverňanem byl Celtill, muž usilující o sjednocení Galie. Podařilo se mu získat nadvládu nad několika kmeny, ale zabili ho vlastní lidé z obavy o své svobody a práva. Celtillův syn Vercingetorix se proslavil poslední velkým povstáním proti římské nadvládě. Jenže roku 52 př.n.l. byl poražen Gaiem Juliem Caesarem při obléhání Alesie.

Tomáš Akvinský (1225-1274)

26. října 2012 v 15:02 | Mirek |  Náboženství
Italský dominikánský mnich a filozof Tomáš Akvinský patřil k největším církevním myslitelům středověku. Za jeho hlavní příspěvek teologii se považuje opětovné smíření znovuobjevených pracích starověkého řeckého filozofa Aristotela s křesřanstvím. Jeho nejdůležitější dílo, Summa Theologica, zajistilo systematickou syntézu Aristotelovy teorie křesřanské tradice. Tento výklad poskytl intelektuální základ středověké císrkve; dodnes tvoří hlavní část katolické nauky. Dokonce i jeho rivalové měli otylého a vlídného muže, ,,andělského doktora", rádi. Tomáš Akvinský byl svatořečen v roce 1323.

Vilém dobyvatel (1027-1087)

26. října 2012 v 14:54 | Mirek |  Velká Británie
Vilém, vévoda normanský, vpadl do Anglie v roce 1066. Porazil anglického rivala Harolda v bitvě u Hastingsu a stal se králem Vilémem I. V Anglii zavedl feudální a současně také jmenoval velké množství francouzských šlechticů vazaly, což
mělo za následek, že po mnoho let se k vládnoucí vrstvě řadili především Normané. Vilém a jeho šlechtici postavili mnoho hradů a nechali zhotovit slavný soupis, Domesday Book, podrobně popisující půdu a majetek království.

Alfréd Veliký (849-899)

26. října 2012 v 14:43 | Mirek |  Velká Británie
Alfréd Veliký zdědil trůn Wessexu (jižní Anglie) v roce 871. V bitvě u Edingtonu v roce 878 porazil Dány, kteří již ovládali severní a východní Anglii a nyní útočily na Wessex. Ve stylu vládnutí se inspiroval Karlem Velikým, a proto posílil
království proti dalším útokům tím, že nechal vybudovat opevněná města a zřídit válečné loďstvo. Alfréd, podobně jako Karel Veliký, podporoval vzdělání i umění. Sám proslul jako spisovatel a překladatel. Po smrti zanechal království výrazně silnější, než jaké jej převzal. Nástupcům současně vytvořil předpoklady pro sjednocení Anglie.